Tiêu chuẩn & Tuân thủ

Tiêu chuẩn & Tuân thủ

Xem xét kỹ hơn về “Chất Lượng”
Công cụ kiểm tra chất lượng bao gồm chức năng công cụ xác minh và hơn thế nữa là khả năng của chúng. Thiết kế đặc biệt dành cho kĩ thuật viên mạng. Chức năng chính của công cụ kiểm tra chất lượng là khả năng xác định liệu cáp có thể truyền hoặc hỗ trợ tín hiệu cụ thể công nghệ kết nối. Hệ thống cáp công cụ kiểm tra chất lượng xác định có hay không công nghệ kết nối
(ví dụ: 100BASE-TX, VOIP, Gigabit Ethernet) sẽ được thể hiện trong hệ thống cáp.
Xem xét kỹ hơn về “Xác Minh”
Công cụ kiểm tra xác minh thể hiện các chức năng liên tiếp cơ bản (ví dụ: wiremap, toning). Đôi khi công cụ xác minh bao gồm những tính năng thêm (ví dụ: a Time Domain Reflectometer (TDR) thường là tuyến phòng thủ đầu tiên tìm ra vấn đề cáp). Về mặt nguồn, một bộ định vị lỗi trực quan đơn giản (VFL) có thể được coi là công cụ xác minh vì nó xác minh nguồn kết nối liền kề và nguồn phân cực.
Ý nghĩa của “Tiêu Chuẩn”
Tiêu chuẩn kết nối thông thường là cách các phần thiết bị khác nhau kết nối với nhau, trong khi kết nối hiện đại cung cấp nguyên tắc hướng dẫn bên cạnh sự phát triển các tiêu chuẩn kết nối. Kết nối thịnh hành nhất ngày nay được sử dụng là: Kết nối hệ thống Mở (OSI) hiện đại hoặc IEEE, ISO, IEC….
Ý nghĩa của “Tuân Thủ Kết Nối”
Tự động hóa – Xác minh – Sắp xếp – Tuân thủ với Cisco IOS,SOX, HIPAA, PCI và chính sách tùy chỉnh. Cùng với sự gia tăng mối đe dọa bảo mật và nguồn tài nguyên kết nối, xí nghiệp được yêu cầu tuân theo thông lệ tiêu chuẩn, thực thi các chính sách bảo mật nội bộ / bên ngoài để duy trì tuân thủ các tiêu chuẩn ngành mới nhất. Vì thế, để đảm bảo tuân thủ kết nối đã trở thành ưu tiên của các quản trị viên mạng. Nhưng nhiệm vụ của voi ma mút là thực hiện các thay đổi trong môi trường mạng bao gồm nhiều thiết bị mạng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.
Ý Nghĩa của “Chứng Nhận”
Một kết nối tiêu chuẩn bình thường khác với kết nối thiết bị khác. Trong khi một Model kết nối cung cấp các nguyên tắc hướng dẫn đằng sau sự phát triển của tiêu chuẩn kết nối này. Model Tiêu chuẩn kết nối thịnh hành nhất ngày nay là: Hệ thống kết nối Mở (OSI) model or IEEE, ISO, IEC…etc.