Sản phẩm

Sản phẩm

Mục tiêu của Vinafore:

  1. Cung cấp giải pháp và công cụ tốt nhất để đáp ứng khách hàng
  2. Đáp ứng kế hoạch ngân sách của tổ chức và khách hàng
  3. Giải pháp sản phẩm tốt nhất để đáp ứng mục tiêu của khách hàng
  4. Nhanh chóng và nhanh chóng xác định các lỗi, cũng giảm thiểu thiệt hại

Nhà cung cấp phù hợp * Công cụ & sản phẩm phù hợp * Quy trình làm việc phù hợp

  1. Lắng nghe và giúp đỡ khách hàng của chúng tôi
  2. Chuyên nghiệp
  3. Dịch vụ bưu chính
  4. Sự hoàn thành
Project qualification
TIA, IEC, ISO, IEEE regulation
Job site & budget
Fiber & Copper
IT Service Management
Proactive planning